Asbest SPecialisten Limburg

Info Contact

Asbest SPecialisten Limburg

Info Contact

Eindcontrole

Na afloop van de sloopwerkzaamheden zijn er nog een aantal verplichtingen die het saneringsbedrijf en/of de sloopmelder dienen na te komen. De asbestspecialisten van ASPL voeren ook hierover namens het bevoegd gezag administratief toezicht waarbij de ingediende documenten inhoudelijk getoetst worden. De bevindingen worden ook hier in een toezichtverslag vastgelegd.

Toezicht

Het verwijderen van asbest bij sloop, demontage of verwijdering is aan strikte voorschriften onderworpen. De asbestspecialisten van ASPL voeren namens het bevoegd gezag toezicht uit tijdens de sloopwerkzaamheden en adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen. De bevindingen worden vastgelegd in een toezichtverslag en eventueel geconstateerde afwijkingen worden gemeld bij de…

Beoordeling sloopmelding

Het verwijderen van asbest is aan strikte voorschriften onderworpen. Bij sloop, demontage of verwijdering van asbest is een sloopvergunning vereist. De asbestspecialisten van ASPL beoordelen inhoudelijk de ingediende asbestinventarisatierapporten en adviseren over eventuele vervolgstappen en adviseren onder welke condities sloopactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Vraagbank

Asbest SPecialisten Limburg (ASPL) beantwoordt namens het bevoegd gezag algemene vragen van burgers over asbest en fungeert ook als vraagbaak voor de gemeenten zelf. Ook voor specifieke vragen over asbest, asbestinventarisaties en asbestverwijdering, of over wet- en regelgeving over asbest kunt u een beroep doen op ASPL.